SEMINAR PROGRAM

 SEMINAR PROGRAM

DATE: 13/6/2017

 

 

TIME
Thời gian

TOPIC
Chủ đề

SPEAKERS
Diễn giả

COATING SECTION
Hội thảo ngành SƠN

 

FORUM ABOUT COATING AND PRINTING INK INDUSTRY MARKET
TỌA ĐÀM VỀ THỊ TRƯỜNG SƠN VÀ MỰC IN VIỆT NAM
Host by: Vietnam Paint - Pringting ink Association 
Hiệp hội Sơn - Mực in Việt Nam

10:30-11:00

                 Overview about Vietnam Coatings and Printing ink in 2016 
                      Tổng quan ngành Sơn – Mực in Việt Nam năm 2016

Mr. Vuong Bac Dau
Vietnam Paint – Printing ink Association
Hiệp hội Sơn – Mực in Việt Nam

11:00- 12:00

Q&A, Business Matching
Hỏi đáp, Kết nối giao thương

TECHNICAL SEMINAR 
Hội thảo kỹ thuật

13:30-14:15

 Q-LAB Introduction specializes testing the influence of weather on paint & coating materials 
Giới thiệu thiết bị Q-LAB chuyên dùng kiểm tra ảnh hưởng thời tiết trên vật liệu sơn và lớp phủ

NQA Equipment & Chemicals Co., Ltd
Công ty TNHH Hóa Chất và Thiết bị Nguyễn Quỳnh Anh

14:15-15:00

New Product Introduction: Acrylic Emulsion for paint, adhesive and other chemicals for Anti-scratch coating, coatings effect
Giới thiệu sản phẩm mới : Acrylic Emulsion cho Sơn và Keo và các sản phẩm hóa chất đang cung ứng như chất chống trầy, hiệu ứng cho sơn

SANYO Trading 
Công ty Thương Mại SANYO

15:00-15:45

                              New technology in super fine grinding
                               Công nghệ mới trong nghiền siêu mịn

Mr. Christian Diddens and Mr. Hubert Hùng
WILHELM NIEMANN - HUVASE 
Ông Christian Diddens and Ông. Hubert Hùng
Công ty TNHH Hùng Vân - WILHELM NIEMANN